تبلیغات
ضد لنگی - حسرت پرسپولیسیا
چـــهار تا تیـم تو آسـیا

سه تاش زشـرق آسیا

یکیـــش ز غـرب آســیا

پرچـم غــــــــــرب آسیا

تو دســت ما اس اسیا

شرق تا غرب آســـــــیا

تــــــــــــــاج کبیــر آسیا

سرور پرسپولیــســـــیا

سلـــــــطان کــل آسیـا

اربـابِ پرســــپولیســیا

شـــــعار ما اِس اِســیا

یه افـــــــتخار تو آســیا

حسرت پرسپولیســـیا

یا که حــضور تو آســـیا 

حسرت پرسپولیـــسیا

داشتـن جام تو آســـیا

حسرت پرسپولیســـیا

یه پاس گل تو آســـــیا

حسرت پرسپولیســـیا

یه کارت زرد تـو آســـیا

حسرت پرسپولیســـیا

بوسه به جـــام آســـیا 

حسرت پرسپولیسیـــا

فرنــدلی مچ*تو آســیا

حسرت پرسپولیســـیا

بازی با تــــــوپ آســـیا 

حسرت پرسپولـــیسیا

سوتِ فینــــــالِ آســـیا

حسرت پرسپـــولیسیا

خسته شدم اس اسیا

شـــــما بگید اس اسیا

حسرت پرســــپولیسیا

دیگه چــــیاس تو آسیا؟!
--------------------
آب معدنی تـو آسیـا

حسرت پرسپولیسیا

×××

کارشکنی تایلــنـدیــا

حسرت پرسپولیسیا

×××

بازی با pes تو آسیـا

حسرت پرسپولیسیا
 
×××

۱۰۰ تا بازی تو آسـیا

حسرت پرسپولیسیا


×××

یـه فیرپلی تو آســیـا

حسرت پرسپولیسیا

×××

تـاج کـبـیر آسیـــــا

لـنـگ سوراخ مافیا


×××

آی لنـگیا آی لنگیا

بازم نرفتین آسـیا

×××

ماییم و لـیـگ آسیا

شما و پخش بازیـا
تاریخ : جمعه 13 تیر 1393 | 02:14 ب.ظ | نویسنده : DEVIL | نظرات